Xin hỏi bao da Sony H20 có dùng cho HX30V được không?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

DÙNG ĐƯỢC NHUNG MAY THÌ NHỎ HƠN BAO DA; DO BAO DA CÓ GÙ PHÍA TRUOC