Quy định của pháp luật, việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc (TGĐ

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh TGĐ; ký, chấm dứt hợp đồng với TGĐ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm TGĐ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong trường hợp cụ thể của các công ty niêm yết, những vấn đề liên quan đến hoạt động nội bộ của công ty vừa phải tuân theo quy định chung của Luật Doanh nghiệp, đồng thời phải phù hợp với những quy định tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết.

Theo đó, đối với việc miễn nhiệm chức danh TGĐ, Quyết định 15 quy định như sau:

Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm TGĐ. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.

Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có). Đồng thời, quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm TGĐ phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thì mới có giá trị pháp lý.

Theo Quyết định 15/2007, Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm TGĐ khi cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Do vậy, TGĐ bị miễn nhiệm không có quyền từ chối quyết định miễn nhiệm đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp TGĐ do công ty thuê theo hợp đồng lao động mà bị Công ty miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng nếu không đồng ý với quyết định miễn nhiệm thì có quyền khởi kiện ra Toà án bằng vụ án tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

hãy liên hệ: http://www.newvisionlaw.com.vn/ chúng tôi sẽ giúp bạn