Làm cho em toán 2?

tìm min A biết A= (x-1)^4 + (x-3)^4 + 6(x-1)^2.(x-3)^2 

chung minh rang 1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72<1

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này