Kế toán

Có những loại kế toán nào? công việc cụ thể họ phải đảm nhiệm là gì mọi người nhỉ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Nghiên cứu quá trình phát triển kế toán ở các nước trên thế giới các chuyên gia đã tổng kết và đưa ra 6 loại hình kế toán cơ bản đó là:
1. Kế toán quỹ (tiền mặt)
2. Kế toán tĩnh (tài sản)
3. Kế toán động (kế toán kinh tế) 
4. Kế toán thuê
5. Kế toán vĩ mô (thống kê)
6. Kế toán hiện tại hóa
- Mô hình kế toán quỹ, hay còn gọi là mô hình kế toán tiền mặt: Với loại kế toán này, việc ghi chép kế toán không căn cứ vào sự phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế mà căn cứ vào sự phát sinh của các luông tiền doanh nghiệp đã thực chi ra và thu vào. Doanh thu chỉ được ghi nhận khi đơn vị thực sự thu được tiền và cũng như vậy chi phí được ghi chép khi đơn vị thực sự chi tiền ra. Các kết quả kinh doanh không được đánh giá và xác định định kỳ mà được xác định theo tuổi thọ của từng khoản đầu tư. Các báo cáo tài chính không được lập thường xuyên qua mỗi kỳ kinh doanh mà được lập sau khi kết thúc mỗi khoản đầu tư.
- Mô hình kế toán tĩnh (hay tài sản): đặc điểm cơ bản của loại mô hình kế toán này là định kỳ doanh nghiệp phải kiểm kê, đánh giá lại tài sản theo giá thị trường. Bảng cân đối kế toán chỉ phản ánh những tài sản hữu hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Không phản ánh những tài sản đi thuê và những tài sản vô hình. Giá trị của tài sản được phản ánh theo giá thị trường. Khấu hao tài sản không theo hệ thống mà tùy thuộc kết quả đánh giá tài sản qua các kỳ. Nguồn vốn được hạch toán là nguồn vốn đã đăng ký. Mô hình kế toán này chủ yếu phục vụ cho việc xem xét tại một thời điểm nào đó việc thực hiện các tài sản có cho phép trả nợ hay không. Nó không chú ý đến việc cung cấp thông tin để đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.
- Mô hình kế toán động (kinh tế): Ngược với mô hình kế toán tĩnh, mô hình kế toán động được thiết kế chủ yếu phục vụ đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động kinh doanh diễn ra trong doanh nghiệp qua các thời kỳ kinh doanh. Các tài sản trong bảng cân đối kế toán bao gồm cả tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và tài sản đi thuê, gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Nguyên tắc đánh giá tài sản theo giá vốn. Khấu hao được thực hiện một cách có hệ thống theo mức độ sử dụng tài sản. Nguồn vốn là nguồn vốn đã huy động. Kết quả kinh doanh được xác định thường xuyên qua các kỳ kinh doanh. Các báo cáo tài chính được lập một cách kịp thời. Kế toán động phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả kih tế của các doanh nghiệp có thể trở thành bí mật và phi pháp quy, không liên quan đến kế toán chính thống.
- Mô hình kế toán thuế: Trong mô hình này, nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán chịu sự chi phối của các quy định về thuế và chủ yếu phục vụ cho mục đích tính thuế và thu thuế ở các doanh nghiệp.
- Mô hình kế toán kinh tế vĩ mô: Mô hình kế toán này nhằm phục vụ cho kế toán quốc gia, chú trọng đến giá trị tổng sản phẩm đã bán, sản phẩm tồn kho, sản phẩm được vốn hóa, loại trừ chi phí tiêu dùng trung gian (chi phí mua sắm, biến động tồn kho) và các chi phí mua ngoài, xác định được giá trị gia tăng. Từ kết quả này trừ thu nhập trừ các yếu tố khác ngoài chủ sở hữu (chi phí nhân công, thuế, chi phí khấu hao, chi phí dự phòng, chi phí khác cho hoạt động kinh doanh) sẽ xác định được lãi ròng.
- Mô hình kế toán hiện tại hóa: để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện các khoản chi chi ra và đồng thời có các khoản thu vào theo thời gian. Để đánh giá và so sánh giá trị của doanh nghiệp ở những thời điểm khác nhau phải dựa vào mô hình kế toán hiện tại hóa. Mô hình kế toán này dựa vào tỷ lệ chiết khấu thích hợp để quy đổi tất cả các luồng tiền về thời điểm hiện tại, xác định được giá trị thuần của các luồng tiền. Trên cơ sở đó cho phép so sánh giá trị của các doanh nghiệp ở các thời điểm khác nhau. Loại kế toán này rất có tác dụng trong việc đánh giá đầu tư dài hạn.
Từ các khái niệm trên, theo quan điểm của các bác kế toán Việt Nam có đặc điểm của mô hình nào?